1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)
  • 1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)
  • 1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)
  • 1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)
  • 1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)
  • 1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)
  • 1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)
  • 1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)
  • 1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)
  • 1/6 Tormund Giantsbane (1/6 トアマンド・ジャイアンツベイン)