Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.