Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.【Bonus campaign product】
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.【Bonus campaign product】
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.【Bonus campaign product】
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.【Bonus campaign product】
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.【Bonus campaign product】
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.【Bonus campaign product】
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.【Bonus campaign product】
  • Nendoroid Suguru Geto: Jujutsu Kaisen 0 Ver.【Bonus campaign product】