Nendoroid Satoru Gojo: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Satoru Gojo: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Satoru Gojo: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Satoru Gojo: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Satoru Gojo: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Satoru Gojo: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Satoru Gojo: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Satoru Gojo: Jujutsu Kaisen 0 Ver.