Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.
  • Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.
  • Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.
  • Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.
  • Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.
  • Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.
  • Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.
  • Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.
  • Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.